Какви предимства получавате с мрежата на Еволинк:

 • Развита мрежа с технически възли в над 30 български града и обслужваща клиенти в над 250 населени места;
 • Гъвкава инфраструктура с високо ниво на сигурност;
 • Технически възли във Франкфурт, Германия; Амстердам, Холандия; Букурещ, Румъния и Скопие, Македония;
 • Собствен център за управление на мрежата;
 • Интернет свързаност към минимум 2 глобални TIER-1 оператора;
 • Осигурена свързаност към 550 световни IP мрежи;
 • Възможност за свързване с над 35 оператора, присъстващи със собствена инфраструктура в Еволинк дейта център;
 • Възможност за директна връзка до BIX и DE-CIX.

Еволинк изгражда своята мрежа следвайки няколко основни архитектурни принципа:

 1. Структурираност – мрежата се изгражда с еднакви по архитектура точки на представителства „POP“, които се различават само по производителността на отделните си компоненти.
 2. Йерархия – използването на т.нар. два слоя на достъп до мрежови услуги – слой за достъп – т.нар.-„access“ и слой на ядрото на мрежата – т.нар. „core“. По този начин се постига стриктно разделение на достъпа до мрежовите ресурси с цел по-висока степен на отказоустойчивост на мрежата.
 3. Интелигентни мрежови елементи – използвайки маршрутизатори за предоставяне на своята гама услуги, Еволинк залага на гъвкави решения по отношение на реализацията на клиентските си услуги. Това позволява и по-голям контрол над реализираните услуги, както и относително лесно увеличаване на производителността на мрежата чрез инвестиция в по-производително оборудване.

През своята сравнително кратка история мрежата на Еволинк на българска територия се развива с динамични темпове и в нея постоянно се добавят нови мощности. В момента тя се намира в своята 5-та генерация на развитие. В тази си 5-та генерация тя се отличава с високи нива на капацитетите и висок брой на интерконектите, масово навлизане на 10Gbit/s интерфейси, връзки в ядрото на мрежата от по 40Gbit/s, Nx10Gbit/s връзки към големите градове в България.

При всяка мрежа, включително и в мрежата на Еволинк, съществуват предизвикателства, чиито решения всеки ден са наложителни, като:
А) Капацитет – в днешно време количеството на пренасяния капацитет в дадена мрежа и по-точно неговия постоянен темп на увеличение, е едно от най-големите предизвикателства към доставчиците на услуги. В Еволинк благодарение на постоянното развитие на мрежата, чрез инвестиция в нови активни мрежови устройства и чрез инсталирането на нови преносни мощности, бива успешно решено.
Б) Резервираност - резервираността на основни мрежови елементи и мрежови свързаности е задача от първостепенна важност и значение, както за мрежата на Еволинк, така и за мрежовите услуги, а от там и за нейните клиенти. Резервираността в мрежата на Еволинк се осъществява чрез дублиране на активни мрежови елементи и опорни мрежови свързаности.

Всяка мрежа без необходимото ниво на управление е просто сбор от съставните си елементи, без единност и цялост. Поради тази причина, в Еволинк отделяме особено внимание на управлението и поддръжката на мрежата на компанията.

Управление и поддръжка на мрежата – Чрез използването на интелигентни мрежови елементи и чрез системите за проактивно наблюдение и контрол на мрежата се постига едно много високо ниво на управление на мрежата и реализираните услуги в нея. За наблюдение на мрежата на Еволинк се грижи Център за управление и поддръжка на мрежата (Service Desk). Екипът, който работи в центъра следи постоянно (24x7x365) състоянието на мрежата на Еволинк и проактивно и реактивно я управлява.

Така мрежата на Еволинк чрез своите архитектура, развитие, управление и поддръжка отговоря на предизвикателства и съвременните изисквания към мрежа на доставчик на услуги от последно поколение.